Vår forskning

Mistra-SWECIA skall ge vetenskapligt stöd för arbete med klimatanpassning, baserat på den senaste klimatforskningen inom områden som klimatologi, ekosystemvetenskap, ekonomi, sociologi och statsvetenskap.

Programmet fokuserar inledningsvis på analyser av klimatanpassning inom den svenska skogssektorn, men skall över tid utökas till att också omfatta annan markanvändning som jordbruk och övergripande naturvård. Mistra-SWECIA:s studier beaktar såväl klimatpåverkan på produktion som på ekosystemtjänster, biologisk mångfald och möjligheter till rekreation.

Vetenskapligt värde, värde för intressenter och för samhället i stort

Resultaten från Mistra-SWECIA:s forskning skall:

  • Bidra till en ny, stark, tvärvetenskaplig, svensk forskningsarena som för samman fysikalisk klimatvetenskap, vetenskap om terrestra ekosystem och kolcykeln, ekonomi och samhällsvetenskap på aktuell internationell nivå.
  • Förstärka Sveriges förmåga att hantera klimatförändringars effekter genom förebyggande och framåtriktad anpassning på lokal, regional och nationell nivå.
  • Bidra till förutsättningar för en nationell plattform för kontinuerlig och långsiktig dialog om klimatanpassning.

Programmets struktur

Mistra-SWECIA:s nuvarande andra fas löper 2012-2015, forskningen fokuseras på tre komponenter. De två första komponenterna är i sin tur uppdelade i sammanlagt fem olika delprojekt med tvärvetenskapliga inslag.

Komponent I: Regional anpassning
Inom ramen för den första komponenten studeras klimatpåverkan och anpassningsprocesser i olika sektorer på vilka vi använder marken: skogsbruk, jordbruk och naturvård.

Arbetsområden
1. Forskning på regionala klimatanpassningsprocesser
2. Forskning på regional klimatmodellering: högupplösta klimatscenarier, klimateffekter och riskbedömning.

Komponent II: Globala drivkrafter
I den andra komponenten söker programmet fastställa globala och indirekta drivkrafter som påverkar behovet för och sammanhanget inom vilket klimatanpassning måste ske.

Arbetsområden
3. Klimat- och ekonomimodellering
4. Globala klimatscenarier.
5. Markanvändning

Komponent III: Partnerdrivna studier och syntes
Den tredje programkomponenten utgör en plattform för samarbete mellan forskare och intressenter. Samarbetet har som mål att bygga broar mellan vetenskap och praktik på klimatanpassningsområdet och att uppnå ett gemensamt lärande.