Spelmissbruk skrivs in i socialtjänsten

eventuell problemspelare

Ett spelmissbruk kan få allvarliga konsekvenser för både den drabbade och anhöriga. Ungefär två procent av den vuxna befolkningen i Sverige har spelproblem. Trots det har spelmissbruk inte värderats på samma sätt som andra former av missbruk förrän vid årsskiftet i år. Den första januari 2018 skrevs spelmissbruk in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen vilket innebär att person som har fått spelproblem har samma rättigheter vad gäller hjälp och stöd som personer med alkohol- eller drogmissbruk. Sveriges kommuner och landsting har därmed fått ansvaret att erbjuda behandling och stöd till personer som har en allvarlig problematik med spel om pengar och de har även fått i uppdrag att arbeta med att förebygga spelproblem. Lagändringen har också inneburit ett förstärkt skydd av barns rättigheter.

  • Två procent av Sveriges vuxna befolkning har spelproblem
  • Cirka 170 000 anhöriga lever i samma hushåll som en spelberoende
  • 20 procent av 16-17-åringar spelar om pengar minst en gång om året

Spelmissbruk i Sverige

För att få grepp om hur problematiken med spelmissbruk i Sverige ser ut har vi tagit del av information på Folkhälsomyndighetens hemsida. Spelproblem har sedan 2003 varit ett målområde i den svenska folkhälsopolitiken pcn nu, femton år senare skrivs alltså spelmissbruk in i i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen och likställs därmed med alkohol- och drogmissbruk. Folkhälsomyndigheten skriver att problem med spel om pengar drabbar många, har allvarliga konsekvenser men de går att förebygga. I Sverige beräknas cirka 450 000 personer har någon form av problematik och av dessa har 31 000 allvarliga spelproblem. De mest utsatta är killar i åldersgruppen 25-44 år. Varje år drabbas cirka 100 000 nya personer i Sverige, varav 40 000 är kvinnor. Av de 170 000 anhöriga som lever tillsammans med en spelberoende är cirka 82 000 barn. Med tanke på att nästan en halv miljon svenskar har problem med spel är det förståeligt att riksdagen har fattat beslutet om inskrivningen, vilket kommer kunna hjälpa fler som är i riskzonen eller fast i missbruk och även anhöriga.

Enarmade banditer på rad

Ett spelmissbruk kan vara svårt att upptäcka, många gånger försöker den drabbade undanhålla förluster på grund av skamkänslor. Konsekvenserna av ett missbruk kan vara förödande och allt för många har spelat bort både familj, vänner, arbete och bostad. Om vi tittar närmare på vad som döljer sig bakom ord som spelproblem eller spelmissbruk ser vi att det rör sig om problem i flera olika aspekter. Folkhälsomyndigheten skriver att spelproblem kan leda till problem som klassas som sociala, ekonomiska eller hälsomässiga. Sociala problem kan innebära en skilsmässa, att man förlorar jobbet eller söker kontakt i kriminella kretsar. Ekonomiska problem kan vara att inte kunna betala sina räkningar och få betalningsanmärkningar, att få skulder eller att bli vräkt från sin bostad. Att ha problem i sina relationer och med ekonomi leder i sin tur att man kan få hälsoproblem. Man kan bli deprimerad, känna skuld och få fysiska problem. Det går inte säkert att säga vilka problem som kommer först men helt klart är att spelproblematik ska tas på stort allvar.

Mer kunskap till kommuner och landsting

När Sveriges kommuner och landsting nu får ett nytt ansvarsområde krävs också en ökad kunskap inom området. 2015 gjordes en enkätundersökning där 90 procent av kommunerna svarade att de behövde mer kunskap om spelproblem inför en ändring av lagen. Det är en stor siffra vilket påvisar att det finns mycket att göra på området. Lagändringen innebär alltså en stor ändring för vissa kommuner. Många kommuner har hjälpt och stöttat personer som hamnat i spelmissbruk så gott de har kunnat men nu är det alltså lagstadgat att alla kommuner måste göra det. Förhoppningsvis kommer den nya lagen att snabbt visa positiva resultat i form av minskat antal spelberoende. Dock så finns det alltid en risk att det tar lite för lång tid innan man ser resultat av en lagändring som denna i och med att det tar lite tid för kunskapen att spridas, både inom kommun och landsting men också för dem som är i riskzonen.

Lagändringen har också inneburit ett utökat skydd för barns rättigheter. Detta är något vi tycker är oerhört viktigt och välkommet. Kommunernas uppgift är nu att aktiv motverka att barn och ungdomar spelar om pengar. Undersökningar visar att trots att de allra flesta spel har en 18-årsgräns så har cirka 20 procent av 16-17-åringarna i Sverige spelat om pengar minst en gång om året och tre procent ungdomarna i samma åldrar spelar minst en gång i månaden. Spelandet hos unga sker till stor del på internet vilket gör det svårt att kontrollera. Om ett barn bor tillsammans med en missbrukande förälder är det hälso- och sjukvården i kommunens uppgift att se till att barnets behov av information, råd och stöd bemöts. Att skydda våra barn och unga från att tidigt utveckla spelberoende och att skydda dem från medberoende är kommunernas och landstingens viktigaste uppgift.

Kunskapsstöd för att förebygga spelproblem

För att stötta kommunerna och landstingen har Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att ta fram kunskapsstöd om problem kring spelande om pengar. Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och sprida ett nationellt kunskapsstöd för att förebygga spelproblem med syfte att är att vägleda och öka kunskapen om spelproblem och förebyggande åtgärder för målgrupperna. Könsskillnader och motverkan för att barn och unga ska spela om pengar ska särskilt uppmärksammas. Socialstyrelsen har fått samma uppdrag men deras kunskapsstöd ska ha inriktning på stöd och behandling. Detta uppdrag innebär också att ta fram rekommendationer på behandlingar för sjuk-och hälsovården samt socialtjänsten och detta behandlingsstöd riktar sig till personer som träffar, identifierar och ställer diagnos samt behandlar personer med spelmissbruk. Dessa kunskapsstöd tror vi är grundläggande för att stötta personer som hamnat i ett spelberoende. Det är viktigt att det finns nationella riktlinjer vid en sådan här lagändring.

Två personer håller hand

Spelmissbruk likställs med alkohol- och drogmissbruk

Att Sveriges riksdag har beslutat och infört att spelmissbruk likställas med alkohol- drogmissbruk är en mycket viktig lagändring. Det innebär att de 450 000 personer som tros ha någon form av spelmissbruk har större chans att få hjälp och att antalet nya som fastnar i missbruk förhoppningsvis kommer att minska under åren framöver. Kommunerna och landstingen har fått det stora ansvaret att förebygga spelberoende och vi hoppas att de kommer ta det på största allvar och kunna visa snabba, positiva resultat. Den viktigaste uppgiften är att skydda barn och unga från att hamna i missbruk, vilket är en utmaning med tanke på hur lättillgängligt spel på internet kan vara. De kunskapsstöd som både Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tagit fram kommer vara avgörande för hur vårdande och stöttande personal i kommuner och landsting kommer att kunna behandla personer som har problem med spel om pengar.