Samverkan med samhällets aktörer

Mistra-SWECIA:s forskare utbyter erfarenheter med representanter från länsstyrelser, Skogsstyrelsen, samt stora och små skogsägare.

Från och med 2012 fick den forskning som bedrivs inom ramen för Mistra-SWECIA stärkt inriktning mot frågor som rör klimatanpassning och markanvändning, med fokus på svensk skog och svenskt skogsbruk. Programmet bedriver nu ett konkret arbete för att stärka kontaktytorna mellan forskare och praktiker, beslutsfattare och användare av forskningsresultat. Under våren 2012 etablerades en arbetsgrupp med representanter från Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna i Västmanlands län, Uppsala län och Gävleborg, LRF Skogsägarna, Holmen Skog, Lunds universitet, SMHI och SEI som kan initiera aktiviteter och projekt.

Samarbetet har hittills resulterat i fyra arrangemang:

Beslutsstöd för klimatanpassning workshop november 2012

Utifrån aktuell klimatforskning diskuterades svenskt skogsbruks behov av beslutsstödssystem och visualisering för klimatanpassning.
Beslutsstöd för klimatanpassning

Klimatanpassning av svenskt skogsbruk exkursion september 2013

Exkursionen genomfördes i form av en bussresa i de västmanlänska skogarna och behandlade frågor som körskador, skadedjur och hur man bäst sprider kunskap om hur klimatförändringarna påverkar svenskt skogsbruk.

Klimatanpassad naturvård i skogslandskapet rundabordssamtal oktober 2014

Mistra-SWECIA bjöd in till rundabordssamtal där representanter från Skogsstyresen, Miljödepartementet, Naturvårdsverket, LRF, flera länsstyrelser och Mistra-SWECIA träffades för att diskutera de utmaningar klimatförändringarna för med sig för svensk naturvård.

Exkursion: Skogsbruk i ett förändrat klimat

Tillsammans med Föreningen Skogen ordnade Mistra-SWECIA i mitten av september exkursionen ”Skogsbruk i ett förändrat klimat” i Västmanland, med skogens och samhällets sårbarhet i fokus. Exkursionens första dag tillbringades strax väster om Västerfärnebo, i utkanten av det drabbade området ett drygt år efter den stora skogsbranden i Västmanland.

Two Norway spruce plants