Om Mistra-SWECIA

Mistra-SWECIA är ett tvärvetenskapligt program som utvecklar forskningsbaserade beslutsunderlag för klimatanpassning. De forskare som medverkar i programmet studerar hur klimatet förändras, klimatförändringars effekter och möjliga strategier för klimatanpassning.

Mistra-SWECIA:s verksamhet bygger på expertis inom flera forskningsområden som klimatologi, ekosystemvetenskap, ekonomi, sociologi och statsvetenskap samt ett nära samarbete med beslutsfattare och andra som medverkar i klimatanpassningsprocessen.

Klimatförändringarna är en realitet och det är angeläget att analysera vilka effekter dessa förändringar får på miljön och på samhället och hur vi måste anpassa verksamheter till förändrade förutsättningar. Mistra-SWECIA har ett särskilt fokus på hur skogen och svenskt skogsbruk påverkas av ett förändrat klimat och mer generellt på hur klimatförändringarnas effekter behöver uppmärksammas i skogs- och jordbruk samt i naturvård.


Den forskning som bedrivs inom ramen för Mistra-SWECIA skall kunna användas som vetenskapligt välgrundade underlag till planering och beslut om klimatanpassningsåtgärder.

SWECIA är en förkortning av Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation. Programmet är finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA.

Progammets deltagare är från Svenska Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), Stockholms Enviroment Institute (SEI), Lunds Universitet och Stockholms Universitet. SMHI är programvärd.