Pressinbjudan: Klimatanpassning med fokus på skogen och skogsbruket

”Klimat, effekter och anpassning – fokus på skog och skogsbruk, markanvändning och ekonomi” är titeln på forskningsprogrammet Mistra-SWECIA:s avslutande konferens. Journalister är varmt välkomna, liksom att ta del av den nyutkomna syntesrapporten.

Efter åtta års kunskapsinsamling genom forskning och nära samverkan med aktörer som skogsägare, skogliga tjänstemän och organisationer, är det dags att sätta punkt.

– Det är glädjande att så mycket användbara forskningsresultat, som kan vara till nytta både för samhällsplanering och näringsliv, har kommit fram i programmet, säger Thomas Nilsson, programansvarig på Mistra.

Mistra-SWECIA har ökat kunskapen om hur det regionala klimatet förändras beroende på olika utsläppsbanor, hur detta påverkar skog och andra ekosystem och möjligheter att anpassa skogsskötseln för att möta förändringarna samt hur vi i Sverige påverkas av effekter i omvärlden. Genom Mistra-SWECIA vet vi mer om hur privata skogsägare och skogliga rådgivare ser på klimatförändringar och risker, olika sätt att sköta skogen och vilken kunskap som de behöver för att anpassa sitt skogsbruk till förändrat klimat. Ett annat område i forskningen har varit global klimatekonomi, hur relaterade styrmedel kan påverka utsläppen och vilka följder det kan ha.

Slutkonferensen anknyter i stor utsträckning till den nyutkomna syntesrapporten ”Klimatanpassat skogsbruk: Drivkrafter, möjligheter och risker”, vilken beskriver en stor del av programmets resultat i ett lättillgängligt format.

Att bättre förstå hur forskare och praktiker kan kommunicera kring klimatanpassningsfrågor har varit ett nyckeltema i Mistra-SWECIA. Lärdomar är att det finns mycket att vinna när det gäller att kontinuerligt utbyta erfarenheter kring sakfrågor. Den största vinsten är dock troligen etablerandet av gemensamt förtroende och en förståelse för varandras tankesätt.

– Programmets forskning har präglats av tvärvetenskaplighet och aktivt utbyte även med skogens intressenter.  Det har varit en spännande resa med flera kompletterande perspektiv på utmaningarna och möjligheterna genom ömsesidigt lärande, säger programchef Markku Rummukainen, SMHI.

Att många är med och delar med sig av sin kunskap är värdefullt med tanke på hur mångfacetterad klimatfrågan är, och att den anknyter direkt och indirekt till andra frågor om värderingar, utveckling, naturvård och tillväxt.

– Det står klart att skogen skapar en lång rad värden som behöver förvaltas genom de successiva klimatförändringarna och samhällets responser till dem via åtgärder, styrmedel och föränderliga förutsättningar för skogsbruket, säger Markku Rummukainen.

Mistra-SWECIA finansieras av Mistra samt SMHI, som också är programvärden. Medverkande i programmet är även Stockholm Enviroment Institute, Lunds universitet och Stockholms universitet.

Avslutande konferens
Klimat, effekter och anpassning – fokus på skog och skogsbruk, markanvändning och ekonomi (Mistra-SWECIA 2008-2015) äger rum i Stockholm den 18 november kl 8.30-16.30.

Talare under dagen är forskare från Mistra-SWECIA samt Tim Carter, Finlands miljöcentral (SYKE). Moderator är Johan Kuylenstierna, Stockholm Environment Institute, och i den avslutande paneldebatten medverkar Göran Örlander, Södra; Johanna From, Skogsstyrelsen; Johan Litsmark, Länsförsäkringar; Mårten Larsson, Skogsindustrierna och Åke Iverfeldt, Mistra;Läs mer om programmet här

Syntesrapport
Klimatanpassat skogsbruk: Drivkrafter, risker och möjligheter Kontakta oss för en tryckt version.

Kontakta Mistra-SWECIA
Markku Rummukainen, programchef, angående Mistra-SWECIA samt syntesens innehåll, markku.rummukainen@smhi.se, 070-818 6889

Susanna Bruzell, programkoordinator, angående Mistra-SWECIA, syntesen och praktiska frågor gällande konferensen, susanna.bruzell@cec.lu.se, 072-502 505 30

Mistra-SWECIA www.mistra-swecia.se är ett tvärvetenskapligt program som skapar ny kunskap och utvecklar forskningsbaserade underlag för beslut om klimatanpassning. De forskare som medverkar i programmet studerar hur klimatet förändras, klimatförändringars effekter och möjliga strategier för klimatanpassning. Programmet har ett särskilt fokus på skogen och hur svenskt skogsbruk påverkas av ett förändrat klimat.