Forskningsprogrammet Mistra-SWECIA har slutfört sitt uppdrag

Det svenska forskningsprogrammet om klimat, effekter och anpassning – Mistra-SWECIA – avslutades 31 december 2015 efter de åtta planerade aktiva åren. Några avslutande aktiviteter äger rum under första halvan av 2016, men de övergripande resultaten är på plats. Programchef Markku Rummukainen reflekterar över tiden med Mistra-SWECIA.

Vad de kommande åtta åren skulle innebära visste jag lite om 2007. Vid den tiden skrev vi ansökningen till det som sedan blev Mistra-SWECIA. Vi var en handfull människor med skilda forskarbakgrunder, insatta i olika vetenskapliga metoder. Några av oss hade samarbetat tidigare, andra inte. På sätt och vis utgjorde vi ett experiment i oss själva. Vi såg dock potentialen i att engagera oss i ny forskning, öppna nya samverkansmöjligheter och förhoppningsvis också göra skillnad i hur väl Sverige var utrustat att möta utmaningen att anpassa sig till klimatförändringar. I vår del av världen betyder det ett antal saker, inte minst att hantera klimatets inverkan på vattenresurser och skogen. Då, 2007, hade ganska mycket mer forskning gjorts på klimatanpassning och vatten än på klimatanpassning i kombination med skog och skogsbruk. Genom att börja med vatten kunde vi dra lärdom från exempel som hade hunnit utvecklas en hel del, och använda dessa erfarenheter för att närma oss andra sektorer, skogsbruk och skog, vilka var mer outforskade.

Världen har utvecklats under åtta år. Medvetenheten om klimatförändringar har ökat påtagligt jämsides med både förändringar omkring oss och vår respons till dem. På gott och ont är dörren till  att uppmärksamma klimatanpassningens betydelse mycket mer öppen idag. Kommuner, städer, skogsindustrier och skogsägare agerar med ökat stöd i forskningen, hos expertmyndigheter, regioner, riksdagen, och många andra. Vetenskapligt baserad information, skräddarsydd för och riktad mot användare, är grundläggande. Men det är inte tillräckligt. Informationen behöver göras om till att bli ägarskap av kunskap för att vara verksam. Vi har utforskat dessa olika dimensioner, och de beskrivs i en artikel i den åttonde, och sista, årsrapporten från Mistra-SWECIA.


Det har varit åtta spännande år. Mitt mest innerliga tack till de som gjorde så att programmet blev av, både forskare och intressenter, liksom de som kommer att använda programmets rön under åren som ligger framför oss.


Markku Rummukainen, programdirektör