Åtta år senare: Mer förståelse, mer kunskap och fler kontakter

Under Mistra-SWECIA:s slutkonferens samlades forskare, skogsägare och andra intressenter för att summera arbetet inom programmet de senaste åtta åren. Tankar delades om forskningsutveckling och resultat, samverkan och framtiden.

De senaste åren har Mistra-SWECIA fokuserat på att föra över kunskap om klimat, effekter och anpassning till skogsägarna, sa Bengt Holgersson, ordförande i programmets styrelse, som tillsammans med Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI, inledde konferensen.

– Skogsägare är en väldigt intressant grupp som har blivit alltmer medveten om klimatförändringarna, och Mistra-SWECIA ville hitta en bra modell för att arbeta med anpassningsfrågor. Jag har ofta arbetat med både forskare och intressenter, och många gånger upplevt att de två grupperna inte pratar samma språk. Mistra-SWECIA har väl bidragit till att forskare och olika aktörer kan förstå varandra bättre, sa Bengt Holgersson.

Ungefär 65 personer träffades på konferensen i Stockholm. Deltagarna bestod av forskare, skogsägare, journalister, representanter från myndigheter och andra organisationer – inklusive programvärden SMHI och finansiären Mistra.

I en personlig reflektion påpekade programchefen Markku Rummukainen att han i dag är nio år äldre än när han först började fundera på programmet.

– Men Mistra-SWECIA har hållit mig ung. Vi har på ett eller annat sätt träffat tusentals intressanta och spännande människor. Att folk möts är verkligen ett viktigt resultat med Mistra-SWECIA

Programmet har delats in i två faser, och 2012 gick det över från fas 1 till 2 för att fokusera mer på omvärlden.

– Vad vi gör här exempelvis i skogen påverkar vad Sverige som helhet kan göra, och Sverige kan påverka EU. EU kan sedan i sin tur påverka hela världen, sa Markku Rummukainen.

Delar av forskningen som Mistra-SWECIA utfört under åren presenterades under konferensen, exempelvis anpassning till klimatförändringar i skogsbruket, global påverkan och drivkrafter samt klimatekonomi (se hela listan längre ner).

Ett antal doktorander (tidigare och nuvarande) som skrivit sina avhandlingar inom Mistra-SWECIA presenterade också i ”science-slam”-stil, med bara ett fåtal minuter vardera att prata om sina arbeten. Tim Carter, SYKE (Finlands miljöcentral), bidrog till den större bilden med en guidning genom det europeiska anpassningslandskapet och Mistra-SWECIA:s roll i det.

Forskarna överlag uttryckte att Mistra-SWECIA:s arbetssätt med tvärvetenskap och samverkan har gjort starkt intryck. Att förstå och utbyta idéer med forskare från andra discipliner är viktigt och något som inte kan tas för givet. Kontakt med intressenter har visat sig fruktbart både för förståelsen av behovet av forskning och den vidare spridningen av resultaten. En kommentar om kontakten med skogsägarna kom från Anna Maria Jönsson, Lunds universitet/Mistra-SWECIA:

– Det är viktigt att ta ett steg tillbaka, från modellerna, och prata om konkreta strategier och att också vara öppen för alternativa strategier, sa hon.

Åsa Gerger Swartling, SEI/Mistra-SWECIA hänvisade till en ökad medvetenhet om klimat och anpassning, och att det i dag är en helt ny medvetenhet och terminologi om klimat jämfört med 2008 då programmet startade.

En ansats som är problemdriven snarare än forskningsdriven är också viktigt i dialogen med olika intressenter, och det sas upprepade gånger att det tar tid för människor och olika organisationer att börja prata med varandra.

Per Krusell, IIES/Mistra-SWECIA, berättade att ekonomernas forskning om klimatekonomi är ”på kartan” idag, och att forskningen läses av ekonomer som kanske var klimatskeptiker tidigare. John Hassler, IIES/Mistra-SWECIA, tog också upp vikten av kommunikation.

– Vi behöver förenklade modeller för att kommunicera med politiker och andra, men vi behöver ständigt uppdatera modellerna och försäkra oss om att forskningen utvecklas.

I avslutningsanförandet betonade Åke Iverfeldt, vd Mistra, vikten av kommunikation och kontakt med så många människor som möjligt. Ibland visar sig de verkliga resultaten från ett forskningsprogram först fyra-fem år efter att det avslutats – det tar tid för nyttan att nå samhället. Därför är det viktigt att ha olika strategier för framtiden:

– Ni har skapat nya forskarteam de senaste åtta åren, försök bibehålla de team och konstellationer ni har nu, sa han.

TALARE OCH PRESENTATIONER
Presentationerna hölls på engelska.

WELCOME
Rolf Brennerfelt, Director-General SMHI
Bengt Holgersson, Chair of the Mistra-SWECIA programme board
Markku Rummukainen, Programme Director Mistra-SWECIA: Mistra-SWECIA, 2008-2015 Climate, Impacts, Economy, Adaptation

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN FOREST MANAGEMENT – RISKS, OPPORTUNITIES AND PERCEPTIONS
Adaptation to climate change in forest management
Climate change – Patrick Samuelsson/SMHI
Local adaption of forest management to climate change – Anna Maria Jönsson/Lund University
Risk perceptions, Drivers and Communication - Experiences from participatory research involving Swedish forest owners – Åsa Gerger Swartling/SEI
Collaborations with stakeholders - Olle Olsson/SEI

GLOBAL IMPACTS AND DRIVERS
Indirect effects on Sweden and the forestry sector – Henrik Carlsen/SEI
Climate change impacts on ecosystem services- Ben Smith/Lund University

PHD PRESENTATIONS
PhD presentations
Realism of extreme rainfall events in a new regional climate model - Research and Applications – David Lindstedt, Stockholm University/SMHI
Climate change adaptation processes:  Regional and sectoral stakeholder perspectives – Karin André
Modelling adaption strategies- Victor Blanco/University of Edinburgh
Essays on the Macroeconomics of Climate Change - Johan Gars, the Royal Swedish Academy of Sciences
The global marine carbon system through time - Jenny Hieronomys/Stockholm University, SMHI
Interactions between aerosols and large-scale circulation systems in
the atmopshere - Anna Lewinschal/Stockholm University

CLIMATE ECONOMY
Climate Economy
Climate Change Around the World- Per Krusell/IIES
John Hassler, IIES
Joakim Sonnegård, Swedish Fiscal Policy Council

THE EUROPEAN ADAPTATION LANDSCAPE
The European Adaptation landscape
Tim Carter/SYKE (Finnish Environment Institute)

PANEL DISCUSSION WITH REPRESENTATIVES FROM THE FOREST SECTOR AND RESEARCH
Göran Örlander/Södra
Johanna From/Swedish Forest Agency
Johan Litsmark/Länsförsäkringar
Mårten Larsson/Skogsindustrierna
Åke Iverfeldt/Mistra

CLOSE
Åke Iverfeldt, Executive Director Mistra

Moderator: Johan Kuylenstierna, Executive Director SEI (Stockholm Environment Institute)

LÄS LANTBRUK & SKOGSLANDS ARTIKLAR
Så påverkar klimatet skogen - Så planerar du din klimatanpassning

Tänk globalt, agera lokalt – Skogsägare bör anpassa sig till klimatförändringarna

Mats har klimatanpassat sin skog – Röjer tidigt och hårt