Japan säger ja till casino!

Japan säger ja till Casino

Nu har Japans överhus röstat ja för att legalisera casino i landet. Det har länge varit en känslig diskussion men frågan har blivit ett hett ämne och på sista tiden tagit vändning. Debatten har varit högljudd och har blivit omskriven i många tidningar runtom i världen. Då Japan i övrigt är känt för att vara ett väldigt kontroversiellt land har förslaget om att legalisera casino fått genomslag och många har synpunkter om vad som är rätt och fel. Ämnet var uppe redan för några år sedan och redan då gick det att skönja en vändning mot det mer positiva hållet. Här finns det mycket pengar att tjäna för landet och en ändring av lagen gällande legalisering av casino anses även av vissa vara en viktig del av infrastrukturen.

  • 2016 genomförde Japan den första lagändringen som banade väg för laglig casinoverksamhet i landet
  • Är ett väldebatterat ämne runt om i världen
  • Kan innebära ökad turism och ökad skatteinkomst för Japan
  • Delade synpunkter om legaliseringen som kan vara både positiv och negativ för Japans befolkning

Har varit tabu länge

Att legalisera casino i landet är inte riktigt passande om man ser till den religion som folket är präglat av. Buddism är den religion som största delen av befolkningen tillhör, och då spel om pengar fortfarande är kontroversiellt i Japan, kolliderar legalisering av casino i landet med det religionen förespråkar. Tittar man på de artiklar som har skrivits verkar det som att folket har röstat nej till lagen men att landets ledare anser att det är en stor möjlighet för att öka landets inkomster i form av skatter och även en ökad turism. Det kan i sin tur bli vägen till ett rikare land. Många anser att en stor del av befolkningen i landet redan har problem med spelmissbruk och att legaliseringen av casino kan komma att leda till en smärre katastrof. Det går bara att sia om huruvida det kommer bli bra eller mindre bra om lagen går igenom men ett som är säkert är att ekonomin kommer att förbättras avsevärt och kanske kan det även leda till ett mer öppet samhälle.

Sedelbuntar i en aluminiumväska

Den stora frågan är vad bättre ekonomi för landet skulle kunna innebära. En bättre ekonomi skulle troligen bidra till att fattigdomen som finns på vissa håll i Japan skulle minska Med en starkare ekonomi går det att skapa fler jobb och en högre levnadsstandard. Japan är ett stort land när det kommer till jordbruk och egenförsörjning, vilket är positivt. De här delarna finns det potential att utveckla ytterligare och stärka landsbygdens ställning i landet. I dag är Japan som land populärt men inte lika populärt som många andra resmål som till exempel Thailand. Legaliseringen av casino kan göra att Japan blir attraktivt för spelturister som i sin tur kan locka med sig ytterligare turistgrupper. Landet behöver helt enkelt ställa sig frågan om vad som är viktigast. Är det att behålla kultur, religion och ståndpunkter eller är det att göra vad som krävs för att få en hållbar ekonomisk utveckling i landet?

Vad kan legaliserat spel leda till

Om man tittar på andra länder där spel är tillåtet ser man dessvärre också en ökande statistik för spelberoende. Före casinon blev legala och tekniken gjorde spel på online casionon möjlig skedde spel mest i hushållen och man höll sig mest till poker och liknande kortspel. I takt med att utbudet att spela på internet och på olika fasta casinon har ökat, har även de som drabbas av spelberoendet ökat i antal. Spelmissbruk är precis som alkohol- och narkotikamissbruk ett stort problem i de samhällen där möjligheten till spel finns. Följdproblem av missbruk kan till exempel vara ökad brottslighet, utanförskap i samhället och i värsta fall personlig konkurs. Av den anledningen är det viktigt för de Japanska politikerna att väga fördelar mot nackdelar samt tänka igenom vad som är mest lönsamt i längden och vad det slutgiltiga beslutet kommer att få för konsekvenser för befolkningen, även på individnivå.

Om man fortsätter att titta på problematiken på individnivå med vad ett spelberoende kan medföra är det inte bara den som är fast i missbruket som drabbas. För den som är fattig kan spel vara ett desperat försök till att förbättra den personliga ekonomin och i värsta fall kan hela hushållets tillgångar spelas bort. Oavsett om det är en stor eller liten del av hushållsinkomsten som försvinner på spel, drabbar det inte sällan familjen runt spelmissbrukaren. i ett land som Japan där fattigdomen ökar och till största del drabbar kvinnor är det inte svårt att se att en ökad tillgång på spel inte direkt skulle gynna dem som redan har det svårt. Samtidigt kommer en legalisering av casino skapa fler arbetstillfällen och eventuellt även en ökad turistström. Om fler turister får upp ögonen för den japanska landsbygden skulle det troligen bidra till fler arbetstillfällen och ökade möjligheter till försörjning.

Japan är ett vackert land

För turister är Tokyo ett relativt vanligt resmål men i övrigt talas det inte mycket om Japan. Det finns mycket att uppleva i landet som inte minst har en fantastisk natur och intressant kultur. Japan är landet där uråldrig filosofi möter det senaste inom högteknologi. Vad sägs om en mix mellan vackra gamla tempel och bad i heta källor kontra en tur med världens mest avancerade järnväg? Oavsett vad man väljer att göra kommer det garanterat bli en upplevelse som man bär med sig länge. Med en legalisering av casino skulle Japan kunna skapa ett nytt Las Vegas-fenomen och locka ännu fler turister till landet. En genomtänkt exploatering av landet skulle kunna skapa fler arbetstillfällen även på landsbygden och det skulle i sin tur kunna bidra till att bromsa, och förhoppningsvis även minska, den ökande fattigdomen. En bättre ekonomi och mer influenser utifrån skulle troligen även öka jämställdheten mellan kvinnor och män.

Casinostad i nattljus

Positivt och negativt

Det finns fördelar och nackdelar med det mesta i världen, även med politiska beslut i ett land. En ökad risk för spelmissbruk och därmed större problem i samhället kontra en bättre ekonomi med möjlighet till större utveckling är en svår fråga att hantera. De japanska politikerna behöver väga positiva och negativa aspekter mot varandra och se vad som i slutänden väger tyngst. Det är självklart viktigt att ta hänsyn till befolkningens synpunkter i beslutet huruvida casino ska legaliseras eller ej, samtidigt som ett land måste utvecklas för att kunna växa. Man måste ställa sig frågan om det är värt att offra en ståndpunkt för att ta sig framåt. Ibland är svaret ja och ibland är det nej. Det är viktigt att väga in alla aspekter så att beslutet inte blir förhastat och att bistå befolkningen med konkret och tydlig information om fördelarna med en ny lagstiftning.