Forskning om spelberoende

Det finns inte så mycket forskning kring spelmissbruk att luta sig mot, men enligt Folkhälsomyndigheten så lider 2 % av Sveriges befolkning av spelberoende. Man anser att en siffra på 0,4 % klassas som ett allvarligt problem. Det finns en stor brist på kunskap gällande både hur man kan förbygga det, men också hur man ska behandla problemen. Eftersom det sker bakom hemmets stängda dörrar, så är det väldigt svårt att veta vad man ska göra, vilket drabbar familjer och närstående på ett mycket negativt sätt. Vad man har kunnat se efter att man har intervjuat bland annat olika kommuner och landsting, är att man behandlar spelmissbruk väldigt olika i olika delar av landet. Det har framkommit i en rapport i februari i år, att ett av de stora problemen är att det är oklart vem som ska ansvara för behandlingen.

  • Man uppskattar att ca 2 % av Sveriges befolkning lider av spelproblem.
  • Siffror över 0,4 % klassas som allvarligt.
  • Rapporter visar att det råder stor brist om kunskap gällande förebyggande och behandling av spelmissbruk.

Lagen ändrades vis årsskiftet

Att så stor del som att 2% har spelproblematik i Sverige är oroväckande. Ännu mer oroväckande är också just det faktum att det råder brist på kunskap i de olika länen. Vid årsskiftet så ändrades socialtjänstlagen gällande detta och likställde spelberoende som annat missbruk. Det innebar att det större ansvaret då landade på just kommuner och landsting, som tyvärr enligt rapporter visar sig ha lite kunskap om hur problem med spelande ska behandlas. Eftersom det är ett annat slags beroende än många andra fall av missbruk, så behöver man lägga ner tid på att forska om hur man ska behandla och förebygga. Kognitiv beteendeterapi har visat sig fungera väl och det är det område som har fått allra mest stöd för forskning. När det kommer till behandling via läkemedel, så har man inte hunnit forska mycket alls och det är svårt att dra några konkreta slutsatser. Spel är ett missbruk som har med beteende att göra, och inte som i andra missbruk, där man vill uppnå en ruseffekt. Detta gör spelberoende svårbehandlat.

Händer i handfängsel

En stor anledning till att det råder lite kunskap, är just för att det är få patienter som söker hjälp för problemen med sitt spelande. Detta gör att det finns lite underlag till att få en större helhetsbild. Vad som driver en spelmissbrukare är som sagt ofta inte ruset, utan det kan vara individuellt. En person kanske spelar för att dämpa sin ångest, medan en annan vill få en kick och får det av spelen. Det finns verktyg som man använder för att försöka minska spelmissbruk, bland annat verktyget Playscan, som har använts i över 10 år av olika spelbolag och även av Svenska Spel. Studier har visat att det finns en positiv syn på användningen av verktyget, men att det i det långa loppet har haft en mycket låg påverkan. Frågan kommer då in på hur företag och spelbolag ska kunna arbeta för att motverka spelproblem.

Spelmissbruk skiljer sig från andra typer av missbruk

Studier gjorda via Institutionen för folkhälsovetenskap på Stockholms Universitet är de som har kunnat uppvisa de rapporter om spelmissbruk som visades i början av året. Vad som framkommit i helhet är att spelmarknaden är mycket komplex eftersom att vi har ett statligt ägt monopol över spel i Sverige. Trots det så finns det ändå många aktörer som gör reklam i Sverige, men som inte har rätt till detta egentligen. Eftersom att de stora spelbolagen är placerade utomlands, så kommer de runt lagstiftningen. Detta är något som diskuterats under lång tid, och det som man funderar på att införa är ett licensbaserat system istället för monopol. Spel marknadsförs utan att man har en tanke på vad det kan få för konsekvenser och det är här som företag och spelbolag bör ta mer ansvar för att förebygga spelberoende. Förhoppningsvis så kommer man att finna behandlingsformer som fungerar bättre i framtiden.

När det kommer till annan reklam i Sverige, så har man tydliga regler och gränser för vad som får visas. På grund av att det egentligen inte finns några regler för spelreklam, då det är så nytt, kan spelbolagen göra reklam som främjar spelberoende. Man får till exempel inte göra reklam där alkohol kan kopplas samman med barn i Sverige, men spelbolagen sponsrar vår svenska idrott och använder de stora stjärnorna i sina reklamfilmer. Genom att marknadsföra spel på detta sätt, har man inte alls haft i åtanke vad det kan skapa för konsekvenser. Många människor lever med skulder eller har dålig ekonomi. Många tappar sitt rationella tänkande och tänker att de ska vinna de pengar som behövs. Där är det många som får problem med att sätta en gräns för vart man ska sluta spela. Att man använder stora stjärnor som reklam för att spela om pengar, kan trigga ytterligare.

Första professorn i spelberoende

Lunds Universitet arbetar man sedan 2015 på initiativ och finansiering av Svenska Spel med att bygga upp forskningsarbetet gällande åtgärder för att minska spelberoende. Anders Håkansson blev utsedd till professor i beroendemedicin med särskilt inriktning på missbruksproblematik. Främst fokuserar de på att forska om olika sätt att förhindra spelmissbruk. De forskar också på vilka som är de tidiga tecknen som uppvisas vid spelberoende. De arbetar förebyggande för att försöka undvika att personer som har problem faller tillbaka i samma mönster igen. En av de särskilt intressanta inriktningarna som de valt att fokusera sin forskning på är spelproblem hos ungdomar och unga vuxna. Här har de studerat ungas beteenden med mobiltelefoner och andra beteendemönster som man kan klassas som tidiga tecken på spelberoende. Varför Svenska Spel satsar så stort på detta, är för att kunna skapa bättre spelansvarsverktyg i framtiden som motverkar spelberoende.

Slots på ett casino

Jämför även med andra länder

Den forskargrupp som har hand om dessa undersökningar om spelmissbruk har också samarbete med andra länder via ett internationellt projekt. I detta projekt gör de en gemensam studie för att jämföra spelbeteende och hur man beter sig på internet i överlag. Detta främst bland unga i de medverkande länderna. De hoppas att detta ska kunna öka den allmänna kunskapen och hjälpa till att förebygga problem redan i ung ålder för att undvika att det utvecklas till ett spelberoende. Genom att samla alla dessa analyser och forskningsresultat inom olika områden, kan man ha en förhoppning om att behandlingsformen för spelberoende kommer att moderniseras. Genom sin forskning kan de också identifiera vilka faktorer som spelar in som risker när det kommer till spel. Genom breda undersökningar kommer man med tiden att få den helhetsbild som man tydligt har kunnat se saknas i tidigare rapporter. Okunskap i länen gör spelmissbruk svårbehandlat, men det finns en god chans att man ska kunna hantera dessa problem bättre i framtiden.